دست پخت های یک هیپوتالاموس هیپوتالاموسم گه گاهی خانه داریش گل میکند... پیش بند مادرش را میبندد که کار کشته به نظر بی آید، در کابینت هارا شترق میبندد و با چهره ای اخمو به سراغ کابینت بعدی میرود... نمیگویم بد دست پنجه است! فقط دست پختش کم نمک است... کم تجربه است دیگر... بیشتر از این انتظار نمیرود! http://galina-blanka.mihanblog.com 2019-09-18T19:25:57+01:00 text/html 2012-10-06T17:36:58+01:00 galina-blanka.mihanblog.com پـــارمیث به زیر 18 سال سیگار نمی فروشیم. http://galina-blanka.mihanblog.com/post/30 <p class="MsoNormal" style="text-align:right" align="right"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><span dir="RTL" lang="FA"><br></span></font></p><p class="MsoNormal" style="text-align:right" align="right"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL" lang="FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>6 سال از زندگی، هر روز خواب روز اول مهر را میدیدم.<o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" style="text-align:right" align="right"><span dir="RTL" lang="FA"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">به روزی که قرار بود، معلمی مثل یک مادر مهربان دست نوازش بر سرم بکشد.<o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align:right" align="right"><span dir="RTL" lang="FA"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">روز شماری برای به واقعیت پیوستن آرزو های یک کودک پرشور وبازیگوش<o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align:right" align="right"><span dir="RTL" lang="FA"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">ولی تنها چیزی که از سال آرزو هایم برایم ماند،خاطره ی بی حوصلگی ها ی معلم اول دبستان بود...<o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align:right" align="right"><span dir="RTL" lang="FA"><o:p><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">&nbsp;</font></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align:right" align="right"><span dir="RTL" lang="FA"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">3 ماه از زندگیم هر روزبا امید بالای تخت بیمارستان می ایستادم.<o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align:right" align="right"><span dir="RTL" lang="FA"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">هر روز دست های پدر بزرگم را فشار میدادم و آرام توی گوشش زمزمه میکردم :"همه چیز درست میشود".<o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align:right" align="right"><span dir="RTL" lang="FA"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">هر&nbsp; روز به امید این که تا مهر همه چیز درست میشود روی پاهایم می ایستادم.<o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align:right" align="right"><span dir="RTL" lang="FA"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">اما تنها چیزی که از این انتظارباقی مانده، تخته سنگیست خیلی دورتر از جایی که در آن هستم...<o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align:right" align="right"><span dir="RTL" lang="FA"><o:p><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">&nbsp;</font></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align:right" align="right"><span dir="RTL" lang="FA"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">16 سال از زندگیم منتظرزمانی بودم که برادرم کنار دستم توی اتوبان چمران نشسته باشد.<o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align:right" align="right"><span dir="RTL" lang="FA"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">و برایم از تجربه هایی بگوید که هر کدام رنگ و بویی تازه دارد،<o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align:right" align="right"><span dir="RTL" lang="FA"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">تجربه هایی که افشای آن ها هر کدام به قیمت گرفتن حق السکوت های گزاف تمام میشود.<o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align:right" align="right"><span dir="RTL" lang="FA"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">اما این آرزوی 16 ساله ام را یک پرواز ساده از فرودگاه امام خمینی تغییر داد...<o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align:right" align="right"><span dir="RTL" lang="FA"><o:p><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">&nbsp;</font></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align:right" align="right"><span dir="RTL" lang="FA"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">10 مهر روزی است که یک سال دیگر با آرزویی متفاوت شروع میشود<o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align:right" align="right"><span dir="RTL" lang="FA"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">یک سال دیگر با یک امید واهی<o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align:right" align="right"><span dir="RTL" lang="FA"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">یک سال دیگر که امید دارم بتوانم زندگی &nbsp;پوچم را توی آن جبران کنم<o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align:right" align="right"><span dir="RTL" lang="FA"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">سالی که من جزو بزرگ سالان محسوب میشوم<o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align:right" align="right"><span dir="RTL" lang="FA"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">سالی که اگر دوستی مرا "کودک" خطاب کرد بتوانم با تمام قوا توی گوشش بکوبانم<o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align:right" align="right"><span dir="RTL" lang="FA"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">سالی که برای همه سال شروع کلیشه است، کلیشه هایی که آن هارا بزرگ شدن تلقی میکنند<o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align:right" align="right"><span dir="RTL" lang="FA"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">سالی که شاید بتوانم نشان دهم:<o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align:right" align="right"><span dir="RTL" lang="FA"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">&nbsp;کلیشه نماد تجربه نیست...نماد پیر شدن است<o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align:right" align="right"><span dir="RTL" lang="FA"><o:p><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">&nbsp;</font></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align:right" align="right"><span dir="RTL" lang="FA"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">10 مهر برای من تفاوت بین دارالتادیب و زندان زنان است<o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align:right" align="right"><span dir="RTL" lang="FA"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">تفاوت بین صندلی راست و چپ ماشین است<o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align:right" align="right"><span dir="RTL" lang="FA"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">10 مهر برای من توی این زندگی یکنواخت، یک انقلاب است<o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align:right" align="right"><span dir="RTL" lang="FA"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">روزیست که به جای دیفرانسیل حساب و انتگرال کتاب آیین نامه را توی دستم میگیرم...<o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align:right" align="right"><span dir="RTL" lang="FA"><o:p><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">&nbsp;</font></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align:right" align="right"><span dir="RTL" lang="FA"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">10 مهر روزیست که 18 ساله میشوم</font><font face="Arial, sans-serif"><o:p></o:p></font></span></p> text/html 2012-09-13T18:39:38+01:00 galina-blanka.mihanblog.com پـــارمیث دانشگاهی که دانشگاه نباشد،دانشگاه نیست! http://galina-blanka.mihanblog.com/post/29 <span style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: right; ">هر چیزی وظیفه ای دارد.مثلن گل باید بو بدهد.گلی که بو ندهد،خب به درد نمیخورد.مثلن بنفشه آفریقایی گل نیست،فقط چند چیز سبز است که بینش چند چیز بیخود بنفش دارد.بعضی وقت ها هم سفید یا صورتی هستند.ولی این ها همشان چیز های بیخود اند.گل نیستند!</span><div><span style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: right; ">یا مثلن این نان شیرمال ها...خب مشخص است که شخصیتشان خدشه دار شده است! نه نانند،نه کیک،شیر هم میانشان نیست.حتی شیرین هم نیستند فقط بوی شیرینی میدهند.خب طبیعتن نان شیرمال یک چیز بیخود است که الکی خودش را به شیر مالیده.</span></div><div><span style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: right; ">یا مثلن مادربزرگ باید آشپزیش خوب باشد،خب اگر خوب نباشد تو هیچوقت نمیتوانی یک لوبیا پلوی خوب بخوری،این خیانت است.بهتر است قرار داد کنیم که مادر بزرگی که بلد نباشد لوبیا پلو بپزد مادر بزرگ نیست.</span></div><div><span style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: right; ">یا همین پدر!پدری که کولر را خاموش نکند یک سیستمی در مغزش مشکل دارد.</span></div><div><span style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: right; ">"پدری پدر اصل و نسب دار است که کولر را خاموش کند و فکر کند هوا خیلی هــم خوب است."</span></div> text/html 2012-08-28T07:32:38+01:00 galina-blanka.mihanblog.com پـــارمیث مهمان های فراخوانده http://galina-blanka.mihanblog.com/post/28 <span style="text-align: right; "><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">فکر کنم خیابان ما برای تردد سران کشور" ترینیداد و توباگو" بسته است</font></span><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><span style="text-align: right; ">شاید هم برو بچه های "گینه بیسائو و بورکینافاسو</span><span style="text-align: right; ">" دارند یک دست گل کوچیک سر این خیابان های تازه آسفالت شده میزنند..</span></font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">باورتان نمی شود &nbsp;اما احتمالا دیروز زن نماینده "<span style="text-align: right; ">چاد و جیبوتی" را توی بازار روز &nbsp;میدان الف دیدم ک هلو انجیری جدا میکرد!</span></font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">در هر صورت امیدورام توی منوی غذای آدمخور هایشان اسمی از دختر های ساکن پسیان نباشد!</font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><br></font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">پ ن:امیدوارم وزیر بهداشت زیمباوه الگوی خوبی برای خانم وحید دستجردی باشد تا اسرار رفاه اجتماعی و سلامت شگفت انگیز اهالی کشورش رو برای ما فاش کند!</font></div> text/html 2012-08-08T19:19:45+01:00 galina-blanka.mihanblog.com پـــارمیث همه چیز با تو خوب است http://galina-blanka.mihanblog.com/post/27 <p class="MsoNormal"><span lang="FA" dir="RTL"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">همه چیز خوب است<o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal"><span lang="FA" dir="RTL"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">مثل زمانی که باد توی لباس نخی دختر بچه ی 5 ساله میپیچد<o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal"><span lang="FA" dir="RTL"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">مثل وقتی که نوک لجباز مداد،کاغذ سفید را سیاه میکند<o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal"><span lang="FA" dir="RTL"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">مثل حس پرواز دور یک گردباد<o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal"><span lang="FA" dir="RTL"><o:p><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">&nbsp;</font></o:p></span></p> <p class="MsoNormal"><span lang="FA" dir="RTL"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">همه چیز عالی است<o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal"><span lang="FA" dir="RTL"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">مثل وقتی که زیر سایه ی درخت ها توی ولیعصر راه می روی<o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal"><span lang="FA" dir="RTL"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">یا برای اولین بار پدال گاز را آرام فشار میدهی<o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal"><span lang="FA" dir="RTL"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">یا حتی ساعت هایی که چشمانت را فشار میدهی و خودت را در آغوشی تصور میکنی<o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal"><span lang="FA" dir="RTL"><o:p><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">&nbsp;</font></o:p></span></p> <p class="MsoNormal"><span lang="FA" dir="RTL"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">همه چیز بهتر از همیشه است وقتی بدانی<o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal"><span lang="FA" dir="RTL"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">کسی هست ک میتوانی سنگینی بدن کرختت را روی کله ی بزرگش بیندازی!<o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal"><span lang="FA" dir="RTL"><o:p><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">&nbsp;</font></o:p></span></p> <p class="MsoNormal"><span lang="FA" dir="RTL"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">تولدت مبارک&nbsp;<o:p></o:p></font></span><a href="https://www.facebook.com/paarzaad" target="_blank" title="">مهرض</a></p> <p class="MsoNormal"><span lang="FA" dir="RTL"><o:p><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">&nbsp;</font></o:p></span></p> text/html 2012-08-02T10:31:51+01:00 galina-blanka.mihanblog.com پـــارمیث آرام جان بده، در آغوشم http://galina-blanka.mihanblog.com/post/26 <p class="MsoNormal"></p><p class=" " style="line-height: 18px; text-align: right; "><span lang="FA" dir="RTL"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">نگاهت که میکنم تصور میکنم انگشتانم را توی گلویت فشار میدهم</font></span></p><p class=" " style="line-height: 18px; text-align: right; "><span lang="FA" dir="RTL"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">بلیز سفیدم سرخ میشود</font></span></p><p class=" " style="line-height: 18px; text-align: right; "><span lang="FA" dir="RTL"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">چشمانت از کاسه بیرون میزنند</font></span></p><p class=" " style="line-height: 18px; text-align: right; "><span lang="FA" dir="RTL"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">ناخن هایم را توی سیاهیشان غرق میکنم</font></span></p><p class=" " style="line-height: 18px; text-align: right; "><span lang="FA" dir="RTL"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">تقلا میکنی</font></span></p><p class=" " style="line-height: 18px; text-align: right; "><span lang="FA" dir="RTL"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">ردی از مو را دور دستانت میپیچم</font></span></p><p class=" " style="line-height: 18px; text-align: right; "><span lang="FA" dir="RTL"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">و تو آرام جان میدهی</font></span></p><p class=" " style="line-height: 18px; text-align: right; "><span lang="FA" dir="RTL"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">در پس نگاهم...</font></span></p><p></p> text/html 2012-07-27T11:03:16+01:00 galina-blanka.mihanblog.com پـــارمیث کفایت کن. http://galina-blanka.mihanblog.com/post/25 <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><span lang="FA"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><br class="Apple-interchange-newline">گاهی همین ک بدانی پشتت است کافیست<o:p></o:p></font></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><span lang="FA"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><br></font></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><span lang="FA"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">همین که بدانی کسی آنجاست که گه گاهی سرت را به پاهای کشیده اش تکیه دهی و آرام از هر دری بگویی<o:p></o:p></font></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><span lang="FA"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">همین که بدانی کسی هست ک میتواند با یک کلام آرامت کند<o:p></o:p></font></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><span lang="FA"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">گاهی یک دوست میتواند جای تمام دوست هایت را بگیرد<o:p></o:p></font></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><span lang="FA"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">گاهی یک دوست برای تمام عمرت کافیست<o:p></o:p></font></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><span lang="FA"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">&nbsp;</font></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><span lang="FA"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">و آن لحظه سخت ترین است که بدانی<o:p></o:p></font></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><span lang="FA"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">تو برای او کافی نیستی...</font></span></p> text/html 2012-07-17T19:17:33+01:00 galina-blanka.mihanblog.com پـــارمیث جوجه کبابم آرزوست http://galina-blanka.mihanblog.com/post/24 حسنی آرام نشسته بود<br>در باز شد و یک جوجه با طمانینه وارد کوچه شد<div>از زیر چشم نگاهی به حسنی با کفش های دی سی و ادکلن کلوین کلینش کرد</div><div>سرش را بالا گرفت و با خود گفت</div><div>"من بیشتر از بازی با چنین آشغالی می ارزم"</div><div>و با پری پوش داده سوار ولوو فلفلی شد...</div> text/html 2012-07-10T19:11:39+01:00 galina-blanka.mihanblog.com پـــارمیث بی مرگی http://galina-blanka.mihanblog.com/post/23 <p class="MsoNormal"><span lang="FA" dir="RTL"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">روی صندلی عقب بیوک درخت های خیابانمان را میشمردم<o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal"><span lang="FA" dir="RTL"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">به 50 ک میرسید توی بن بستمان بودیم<o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal"><span lang="FA" dir="RTL"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">&nbsp;چشم هایم را میبستم<o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal"><span lang="FA" dir="RTL"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">خودم را به سینه ی محکم پدر میچسباندم تا در آغوشم بگیرد<o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal"><span lang="FA" dir="RTL"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">نفس هایم را شمرده میکردم تا گمان کند خوابم<o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal"><span lang="FA" dir="RTL"><o:p><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">&nbsp;</font></o:p></span></p> <p class="MsoNormal"><span lang="FA" dir="RTL"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">دیروز روی تخت تاریک<o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal"><span lang="FA" dir="RTL"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">تا 50 شمردم<o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal"><span lang="FA" dir="RTL"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">چشم هایم را بستم<o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal"><span lang="FA" dir="RTL"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">خودم را به مرگ زده بودم<o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal"><span lang="FA" dir="RTL"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">&nbsp;کاش کسی آنجا بود که در آغوشم میگرفت</font></span></p> text/html 2012-06-30T20:17:12+01:00 galina-blanka.mihanblog.com پـــارمیث 48 http://galina-blanka.mihanblog.com/post/22 میان اعداد گم شده ام<div>بین قامت خمیده 4</div><div>درون شکم بزرگ 8</div><div>من میانشان دست و پا میزنم</div><div>و تو</div><div>نگاهم میکنی</div><div>انگار که نمی بینی</div> text/html 2012-06-18T07:25:56+01:00 galina-blanka.mihanblog.com پـــارمیث دیپلمه ی ساده ای هستم،بیکار http://galina-blanka.mihanblog.com/post/21 <p class="MsoNormal"><span lang="FA" dir="RTL"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">دست بالا حساب کنید یک دیپلمه ی ساده ام که حتی به درد کار منشی گری هم نمیخورد<o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal"><span lang="FA" dir="RTL"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">یک دیپلمه ی ساده ام که روزی 10 بار نقشه ی فرارش از این شهر را دوره میکند<o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal"><span lang="FA" dir="RTL"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">یک دیپلمه ی ساده که باز هم امسال تابستانش مانند سال های پیش بیرنگ تر از تصوراتش است<o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal"><span lang="FA" dir="RTL"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">دختری هستم که 6 سال جای یک "تیزهوش واقعی" را توی سمپاد گرفته است تا همین دیپلم ساده اش را بگیرد<o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal"><span lang="FA" dir="RTL"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">دیپلمه ساده ای هستم که گاهی فکر میکند از سر جگر جامعه افتاده است<o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal"><span lang="FA" dir="RTL"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">دیپلمه ای که تنها آرزویش این است که دوستی بوستان پرواز را نشانش بدهد تا چندکی عکس بگیرد<o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal"><span lang="FA" dir="RTL"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">آرزویش این است که در خانه را ببندد بدون آنکه چیزی بگوید و ساعت ها برای خودش توی ولیعصر راه برود<o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal"><span lang="FA" dir="RTL"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">آرزویش این است که توی میدان انقلاب وقتی سیم هدفونش و مومبولش گره خورده اند سرش را پایین بیندازد و به خانم های چادری تنه بزند<o:p></o:p></font></span></p><p class="MsoNormal"><span lang="FA" dir="RTL"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></span></p> <p class="MsoNormal"><span lang="FA" dir="RTL"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">دیپلمه ای که &nbsp;هستم که به درد منشی گری که هیچ!<o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal"><span lang="FA" dir="RTL"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">به درد آرزو هایش هم نمیخورد</font><font face="Arial, sans-serif"><o:p></o:p></font></span></p> text/html 2012-06-09T07:38:39+01:00 galina-blanka.mihanblog.com پـــارمیث و السلام! http://galina-blanka.mihanblog.com/post/20 <span class="Apple-style-span" style="border-collapse: collapse; color: rgb(242, 242, 242); line-height: 18px; "><font class="Apple-style-span" size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><p class=" "><span lang="FA" dir="RTL">پسر های سرچهار راه زرنگی را در پرتاب گل از لای پنجره های نیمه باز توی ماشین های شاسی بلند میدانند</span></p><p class=" "><span lang="FA" dir="RTL">راننده ها روی پل نیایش فکر میکنند زرنگی در سبقت از راست ماشین هاست</span></p><p class=" "><span lang="FA" dir="RTL">خواننده های<span>&nbsp;&nbsp;</span>ایرانی زرنگی را دزدیدن آهنگ های یک مشت از خدا بیخبر دیگر تلقی میکنند</span></p><p class=" "><span lang="FA" dir="RTL">فروشنده ی بوتیک های تندیس مطمئنند زرنگی در تعریف از قیافه و هیکل مشتری های پیرشان است</span></p><p class=" "><span lang="FA" dir="RTL">دختر های انترن تور کردن دکتر هارا زرنگی محض میدانند</span></p><p class=" "><span lang="FA" dir="RTL">مرد ها هم خیانت به زنانشان را</span></p><p class=" "><span lang="FA" dir="RTL">&nbsp;</span></p><p class=" "><span lang="FA" dir="RTL">اما من معتقدم</span></p><p class=" "><span lang="FA" dir="RTL">زرنگی در تقلب کردن است</span></p><p class=" "><span lang="FA" dir="RTL">والسلام</span></p></font></span> text/html 2012-06-02T20:16:12+01:00 galina-blanka.mihanblog.com پـــارمیث چرخ خیاطی http://galina-blanka.mihanblog.com/post/19 <div style="background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: rgb(255, 255, 255); margin-top: 2px; margin-right: 2px; margin-bottom: 2px; margin-left: 2px; padding-top: 5px; padding-right: 5px; padding-bottom: 5px; padding-left: 5px; direction: rtl; "><p class="MsoNormal" style="font-family: tahoma; font-size: 11px; "><span lang="FA" dir="RTL"><font class="Apple-style-span" size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">دسته ی چوبی چرخ خیاطی توی دستان پینه بسته اش شل میشود<o:p></o:p></font></span></p><p class="MsoNormal" style="font-family: tahoma; font-size: 11px; "><span lang="FA" dir="RTL"><font class="Apple-style-span" size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">پنجره ها نگاهش میکنند<o:p></o:p></font></span></p><p class="MsoNormal" style="font-family: tahoma; font-size: 11px; "><font class="Apple-style-span" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">قیچی</font></p><p class="MsoNormal" style="font-family: tahoma; font-size: 11px; "><span lang="FA" dir="RTL"><font class="Apple-style-span" size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">پارچه<o:p></o:p></font></span></p><p class="MsoNormal" style="font-family: tahoma; font-size: 11px; "><span lang="FA" dir="RTL"><font class="Apple-style-span" size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">سوزن<o:p></o:p></font></span></p><p class="MsoNormal" style="font-family: tahoma; font-size: 11px; "><span lang="FA" dir="RTL"><font class="Apple-style-span" size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></span></p><p class="MsoNormal" style="font-family: tahoma; font-size: 11px; "><span lang="FA" dir="RTL"><font class="Apple-style-span" size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">هر روز نگاهش میکنند</font></span></p><p class="MsoNormal" style="font-family: tahoma; font-size: 11px; "><span lang="FA" dir="RTL"><font class="Apple-style-span" size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">هر روز این چرخ لعنتی در گوشش زمزمه میکند<o:p></o:p></font></span></p><p class="MsoNormal" style="font-family: tahoma; font-size: 11px; "><span lang="FA" dir="RTL"><font class="Apple-style-span" size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">از آه های که مادرش میگوید،از خیانت پدرش<o:p></o:p></font></span></p><p class="MsoNormal" style="font-family: tahoma; font-size: 11px; "><span lang="FA" dir="RTL"><font class="Apple-style-span" size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">پرز های قالی صبح به صبح توی چشمانش زل میزنند<o:p></o:p></font></span></p><p class="MsoNormal" style="font-family: tahoma; font-size: 11px; "><span lang="FA" dir="RTL"><font class="Apple-style-span" size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">سرزنشش میکنند به خاطر قدم هایی که نگذاشت،برای تغییر<o:p></o:p></font></span></p><p class="MsoNormal" style="font-family: tahoma; font-size: 11px; "><span lang="FA" dir="RTL"><font class="Apple-style-span" size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">سوراخ کلید فریاد میزند،از گناهش میگوید<o:p></o:p></font></span></p><p class="MsoNormal" style="font-family: tahoma; font-size: 11px; "><span lang="FA" dir="RTL"><font class="Apple-style-span" size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">از نگاهی که با بی تفاوتی از میانش میگذراند<o:p></o:p></font></span></p><p class="MsoNormal" style="font-family: tahoma; font-size: 11px; "><span lang="FA" dir="RTL"><font class="Apple-style-span" size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">پنجره ها نگاهش میکنند<o:p></o:p></font></span></p><p class="MsoNormal" style="font-family: tahoma; font-size: 11px; "><span lang="FA" dir="RTL"><font class="Apple-style-span" size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">چند وقتیست که لال شده اند،نا امیدند از گرم کردن این سرما<o:p></o:p></font></span></p><p class="MsoNormal" style="font-family: tahoma; font-size: 11px; "><span lang="FA" dir="RTL"><font class="Apple-style-span" size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></span></p><p class="MsoNormal" style="font-family: tahoma; font-size: 11px; "><span lang="FA" dir="RTL"><font class="Apple-style-span" size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">دسته چوبی چرخ خیاطی میان انگشتان خسته اش شل میشود<o:p></o:p></font></span></p><p class="MsoNormal" style="font-family: tahoma; font-size: 11px; "><span><o:p><font class="Apple-style-span" size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">&nbsp;انگشت دانه نگاهش میکند</font></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="font-family: tahoma; font-size: 11px; "><span><o:p><font class="Apple-style-span" size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">دیوار</font></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="font-family: tahoma; font-size: 11px; "><span><o:p><font class="Apple-style-span" size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">قیچی</font></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="font-family: tahoma; font-size: 11px; "><span><o:p><font class="Apple-style-span" size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">ساعت</font></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="font-family: tahoma; font-size: 11px; "><span><o:p><font class="Apple-style-span" size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></o:p></span></p><p class="MsoNormal"><font class="Apple-style-span" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">اما او</font></p><p class="MsoNormal"><font class="Apple-style-span" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">فقط تیغ را می نگرد</font></p></div> text/html 2012-05-30T06:48:09+01:00 galina-blanka.mihanblog.com پـــارمیث خودبیگانگی http://galina-blanka.mihanblog.com/post/18 <p class="MsoNormal"><span lang="FA" dir="RTL"><font class="Apple-style-span" size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">به کوچه ی خلوتمان نگاه میکنم...<o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal"><span lang="FA" dir="RTL"><font class="Apple-style-span" size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">به دماغ های از بیخ عمل شده<o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal"><span lang="FA" dir="RTL"><font class="Apple-style-span" size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">به لب های تمام پروتز<o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal"><span lang="FA" dir="RTL"><font class="Apple-style-span" size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">به ماشین های گرانی که با فشار پاشنه های 12 سانتی متری جلو میروند<o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal"><span lang="FA" dir="RTL"><font class="Apple-style-span" size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">به همسایه هایی که همدیگر را نمیشناسند<o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal"><span lang="FA" dir="RTL"><font class="Apple-style-span" size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">به آستر های سفید پرده ها<o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal"><span lang="FA" dir="RTL"><o:p><font class="Apple-style-span" size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">&nbsp;</font></o:p></span></p> <p class="MsoNormal"><span lang="FA" dir="RTL"><font class="Apple-style-span" size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">به کوچه ی خلوتمان نگاه میکنم<o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal"><span lang="FA" dir="RTL"><font class="Apple-style-span" size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">به حرمت های شکسته ی محل<o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal"><span lang="FA" dir="RTL"><font class="Apple-style-span" size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">به بی اعتنایی خانواده های همجوار به یکدیگر<o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal"><span lang="FA" dir="RTL"><font class="Apple-style-span" size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">به خستگی مردم محله مان<o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal"><span lang="FA" dir="RTL"><font class="Apple-style-span" size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">به جوانک هایی که مردانگی را را در صدای بلند ضبط ماشین جست و جو میکنند<o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal"><span lang="FA" dir="RTL"><o:p><font class="Apple-style-span" size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">&nbsp;</font></o:p></span></p> <p class="MsoNormal"><span lang="FA" dir="RTL"><font class="Apple-style-span" size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">نگاه میکنم که چگونه هر روز بیشتر پیله ی تنهایی را دور خود میتنیم<o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal"><span lang="FA" dir="RTL"><font class="Apple-style-span" size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">که چقدر با یکدیگر بیگانه ایم&nbsp;</font></span></p> text/html 2012-05-24T16:34:31+01:00 galina-blanka.mihanblog.com پـــارمیث وجودم برای بودنت تقلا میکند http://galina-blanka.mihanblog.com/post/17 <p class="MsoNormal"><span lang="FA" dir="RTL"><font class="Apple-style-span" size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">کف این حمام لعنتی پر است از موهایی که برای زندگی تقلا میکنند<o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal"><span lang="FA" dir="RTL"><font class="Apple-style-span" size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">درست مانند تقلای یک قاشق غذا خوری وقتی توی ماست و خیار غرق میشود<o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal"><span lang="FA" dir="RTL"><font class="Apple-style-span" size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">مثل تقلای یک کودک که پشت بلند گوهای نمایشگاه کتاب مادرش را میخواهد<o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal"><span lang="FA" dir="RTL"><font class="Apple-style-span" size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">مثل تلاش بی سرانجام یک مقتول<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp; </span>برای زندگی روبروی یک قاتل زنجیره ای<o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal"><span lang="FA" dir="RTL"><o:p><font class="Apple-style-span" size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">&nbsp;</font></o:p></span></p> <p class="MsoNormal"><span lang="FA" dir="RTL"><font class="Apple-style-span" size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">کف این حمام لعنتی پر است از موهایی که در کمال نا امیدی روی آب میرقصند<o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal"><span lang="FA" dir="RTL"><font class="Apple-style-span" size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">مانند رقص یک گردنبند توی گرداب سینک آشپزخانه<o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal"><span lang="FA" dir="RTL"><font class="Apple-style-span" size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">مثل رقص یک بادبادک خراب پشت یک کودک سمج<o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal"><span lang="FA" dir="RTL"><font class="Apple-style-span" size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">مثل رقص هر کدام از ما با ساز ناکوک زندگی<o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal"><span lang="FA" dir="RTL"><o:p><font class="Apple-style-span" size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">&nbsp;</font></o:p></span></p> <p class="MsoNormal"><span lang="FA" dir="RTL"><font class="Apple-style-span" size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">کف حمام لعنتی پر از موهاییست که برای بودن توی دستانت تقلا میکنند،اما میدانند بر نمیگردی....</font><font class="Apple-style-span" face="Arial, sans-serif"><o:p></o:p></font></span></p> text/html 2012-05-21T17:39:01+01:00 galina-blanka.mihanblog.com پـــارمیث هندوانه http://galina-blanka.mihanblog.com/post/16 رک بگویم<div>اگر هندوانه نبود امیدی برای زندگی نداشتم...</div>